Privacyverklaring

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van onze klanten en geïnteresseerde partijen.

Zorgvuldigheid en transparantie vormen de basis voor een vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten. Daarom informeren we je over hoe we je gegevens verwerken en hoe je je rechten kunt uitoefenen, die je toekomen onder de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming. Welke persoonlijke gegevens we verwerken en met welk doel, hangt af van de respectieve contractuele relatie.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijke persoon:

PLIXXENT Holding GmbH
Gasstraße 18, Huis 5
22761 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 40357784600
E-mail: info@plixxent.com

vertegenwoordigd door het management.

2. Hoe bereikt u de functionaris voor gegevensbescherming?

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
Christopher Schewior
intersoft adviesdiensten AG
Strohause 17
20097 Hamburg
Duitsland
E-mail: DSB-Plixxent@intersoft-consulting.de

3. Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?

Als u een vraag stelt, een offerte door ons laat opstellen of een contract met ons sluit, verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens onder andere om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om een legitiem belang te beschermen of op basis van een door u verleende toestemming.

Afhankelijk van de rechtsgrondslag zijn dit de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres
 • Communicatiegegevens (telefoon, e-mailadres, faxnummer)
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Stamgegevens contract, met name contractnummer, looptijd, opzegtermijn, type
 • contract
 • Organisatorische gegevens (bijv. bedrijf, onderneming/organisatie, functietitel,
 • positie, functie)
 • Factuurgegevens/verkoopgegevens
 • Kredietwaardigheidsgegevens
 • Betalingsgegevens/rekeninginformatie
 • Accountinformatie, met name registratie en aanmeldingen (gebruikers-ID)
 • Video- of beeldopname
 • CCTV.

Bij het initiëren van contracten maken we ook gebruik van gegevens die ons door derden worden verstrekt. Afhankelijk van het type contract gaat het om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Informatie over kredietwaardigheid (via kredietbureaus).

4. Wat zijn de bronnen van de gegevens?

We verwerken persoonlijke gegevens die we van onze klanten of geïnteresseerde partijen ontvangen.

We ontvangen ook persoonlijke gegevens van de volgende entiteiten:

 • Kredietbureaus
 • Openbaar beschikbare bronnen: handels- of verenigingsregisters, debiteurenregisters, grond
 • registers.
 • Andere groepsmaatschappijen.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en de Duitse federale wet gegevensbescherming (BDSG) en alle andere toepasselijke wetten.

5.1 Gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 a GDPR)

Als u ons vrijwillig toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken of doorgeven van bepaalde persoonlijke gegevens, dan vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens. In de volgende gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming:

 • Een e-mailnieuwsbrief versturen
 • Gepersonaliseerde nieuwsbrieftracking
 • Marktonderzoek (bijv. klanttevredenheidsonderzoeken)
 • Marketing en reclame – klantprofielen opbouwen
 • Publicatie van een klantreferentie (naam en foto).

5.2 Voor de uitvoering van een contract (Art. 6 lid 1 b GDPR)

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van het koopcontract.

Binnen deze contractuele relatie verwerken wij uw gegevens in het bijzonder om de volgende activiteiten uit te voeren:

 • Contact in verband met het contract
 • Contractbeheer
 • Voortdurende klantenondersteuning
 • Servicecentrum/klantondersteuning
 • Uitoefening van garantieclaims
 • Beheer van vorderingen
 • Beheer van contractbeëindiging.

Meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van gegevensverwerking is te vinden in de respectievelijke contractdocumenten en algemene voorwaarden.

5.3 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 lid 1 c GDPR)

Als bedrijf zijn we onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Controle- en rapportageverplichtingen
Kredietwaardigheid, leeftijd en identiteit controleren
Preventie/verdediging van criminele handelingen.

5.4 Op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 f GDPR)

In bepaalde gevallen verwerken we uw gegevens om een legitiem belang van ons of een derde partij te beschermen.

 • Directe reclame of markt- en opinieonderzoek
 • Centraal beheer van klantgegevens binnen de groep
 • Maatregelen voor de veiligheid van gebouwen en installaties
 • Videobewaking voor het behoud van het huisrecht
 • Raadpleging en uitwisseling van gegevens met kredietbureaus om de kredietwaardigheid of wanbetalingsrisico’s te bepalen
 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-operaties.

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan verschillende publieke of interne instanties, evenals aan externe dienstverleners.

Bedrijven in de Groep:

PLIXXENT GmbH & Co KG
Mittelkamp 112
26125 Oldenburg
Duitsland

PLIXXENT A/S
Kronborgvej 24
5450 Otterup
Denemarken

PLIXXENT B.V.
Korte Groningerweg 1 a
9607 PS Foxhol
Nederland

PLIXXENT S.L.
Poligono Quimico Sur
Ctra. Vilaseca-La Pineda,
s/n Postbus 83,
43110 La Canonja #
Tarragona
Spanje

Polytech Vloeibare Polymeren Limited
Langn
Pott Shrigley,
Bollington, Macclesfield SK10 5SD,
Verenigd Koninkrijk

PLIXXENT S.r.l
Via Massari Marzoli, 5
21052 Busto Arsizio (Va)
Italië

Externe dienstverleners:

We werken samen met geselecteerde externe dienstverleners om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • IT-serviceproviders (bijv. leveranciers van onderhoudsdiensten, hosting-serviceproviders)
 • Dienstverleners voor vernietiging van bestanden en gegevens
 • Diensten voor afdrukken
 • Telecommunicatie
 • Aanbieders van betalingsdiensten
 • Advies en consulting
 • Dienstverleners voor marketing of verkoop
 • Kredietbureaus
 • Geautoriseerde dealers
 • Serviceproviders voor telefonische ondersteuning (callcenter)
 • Aanbieders van webhostingdiensten
 • Lettershops
 • Accountants.

Overheidsinstanties:

Daarnaast kunnen we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke meldingsvereisten.

 • Financiële autoriteiten
 • Douane
 • Bureau voor sociale zekerheid.

Als je nog vragen hebt over de individuele ontvangers, kun je contact met ons opnemen via: info@plixxent.com

7. Worden uw gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen)?

Een overdracht naar een derde land is niet de bedoeling.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.
Als opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan retentieverplichtingen onder handels- en belastingwetgeving. Hieronder vallen bewaartermijnen uit de Duitse handelswetgeving (HGB) of de Duitse belastingwetgeving (AO). De bewaartermijnen zijn maximaal 10 jaar.
 • Bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. Volgens de verjaringsregels van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen in sommige gevallen oplopen tot 30 jaar; de normale verjaringstermijn is drie jaar.

9. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw gegevens?

Elke betrokkene heeft het recht op informatie volgens artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie volgens artikel 16 van de GDPR, het recht op wissen volgens artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de GDPR, het recht op bezwaar volgens artikel 21 van de GDPR en het recht op gegevensportabiliteit volgens artikel 20 van de GDPR. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om gegevens te wissen, zijn de beperkingen volgens artikel 34 en 35 van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) van toepassing.

9.1 Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclame via e-mail zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Welk recht heb je in het geval van gegevensverwerking op basis van je legitieme of publieke belang?

Op grond van Art. 21 (1) GDPR heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben op basis van Art. 6 (1) e GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) of op basis van Art. 6 (1) f GDPR (gegevensverwerking ter bescherming van een gerechtvaardigd belang) om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling.

In het geval van uw bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Welk recht heb je in geval van gegevensverwerking voor direct marketing?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing op grond van Art. 21 (2) GDPR; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In het geval van uw bezwaar tegen verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

9.2 Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de toekomst.

9.3 Recht op informatie

U kunt informatie opvragen over de vraag of we persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen. Als u dat wenst, vertellen we u om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, aan wie deze gegevens worden verstrekt, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke andere rechten u hebt met betrekking tot deze gegevens.

9.4 Overige rechten

Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om uw gegevens te laten verwijderen. Als er geen reden is voor verdere opslag, verwijderen we je gegevens, anders beperken we de verwerking. U kunt ook verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u of aan een persoon of bedrijf van uw keuze verstrekken.

Daarnaast is er een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR in combinatie met § 19 Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG)).

9.5 Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de voor de verwerking verantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens. Verder kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@plixxent.com of bel het volgende telefoonnummer +49 40357784600.

We zullen uw vragen onmiddellijk en in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerken en u op de hoogte stellen van de maatregelen die we hebben genomen.

10. Is het verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken?

Om een zakelijke relatie aan te gaan, moet u ons de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie of die we moeten verzamelen op grond van wettelijke vereisten. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, is de uitvoering en verwerking van de contractuele relatie voor ons niet mogelijk.

11. Wijzigingen in deze informatie

Als er een belangrijke wijziging optreedt in het doel van of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, zullen we deze informatie tijdig bijwerken en u tijdig informeren over de wijzigingen.

Plixxent Holding GmbH
Gasstraße 18, Huis 5
22761 Hamburg
Duitsland
E-mail: info@plixxent.com

vertegenwoordigd door de managing directors Dr. Jörg Schottek, Nikolaus Michelsen, Carsten Wörner